Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Bestuur

Goed bestuur

De verschillende bestuurlijke functies besturen, toezicht houden en uitvoeren zijn bij Humanitas goed gescheiden. Het hoofdbestuur bestuurt, de ledenraad controleert en houdt toezicht, de directie voert uit. We bespreken deze functies hieronder kort. In de jaarlijkse Verantwoordingsverklaring, een belangrijke voorwaarde voor het hebben en houden van het CBF-keurmerk, lichten we het bestuurlijk proces nader toe.

Taken hoofdbestuur

Het hoofdbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging en verantwoordelijk voor de beleidsbepaling op strategisch niveau. Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging en kan de directeur dan wel een of meer andere functionarissen volmacht geven de vereniging binnen de daarin omschreven grenzen te vertegenwoordigen. Het hoofdbestuur bestaat uit maximaal negen natuurlijke personen. Zij worden door de ledenraad benoemd – de voorzitter, de secretaris en de portefeuillehouder financiën in functie.

Leden

Aandachtsgebieden, laatste hoofd- en relevante nevenfuncties

Marijke van Eck, voorzitter

Aandachtsgebieden

· langetermijnstrategie hoofdbestuur

· contact aangesloten stichtingen

· district Oost

Laatste hoofdfunctie (2002-2011)

· directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem

Nevenfuncties

· voorzitter van het bestuur van de Vereniging De Hart & Vaatgroep

· oud-voorzitter Coalitie Erbij

Voordracht van hoofdbestuur, 1e termijn '11-'15, 2e termijn '15-'19

Jan Schermer, secretaris en plv. voorzitter

Aandachtsgebieden

· good governance

· district Noord

Laatste hoofdfunctie (1998-2007)

· directeur Personeel, Organisatie en Veiligheid

· GVB Amsterdam (per 2007: GVB Holding NV)

Nevenfunctie

· voorzitter Humanitas afdeling Haarlemmermeer

Voordracht van hoofdbestuur, 1e termijn '11-'15, 2e termijn '15-'19

Jaap Dijkstra, portefeuillehouder financiën tot 27-11-2015

Aandachtsgebied

· financiën

Laatste hoofdfunctie

· directeur Externe Relaties Stichting Hivos

Nevenfuncties

· beleidsadviseur Stichting Hivos

· lid bestuur Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP)

· voorzitter Centrale Cliëntenraad Topaz

Voordracht van hoofdbestuur, 1e termijn '07-'11, 2e termijn '11-'15 (27-11-15 afgetreden)

Marc Koster, portefeuillehouder financiën per 27-11-2015

Aandachtsgebied

· financiën

Hoofdfunctie

· executive director Global Business Development Heineken International

Nevenfunctie

· commissaris Electrolux BV

· bestuurslid (penningmeester) De Publieke Zaak

Voordracht van hoofdbestuur, 1e termijn '15-'19 (lid sinds 26-06-15)

Overige leden van het hoofdbestuur:

 

Rob Detiger

Aandachtsgebieden

· Thuisadministratie en Detentie

· district Zuidwest

Laatste hoofdfunctie (1986-1990)

· algemeen directeur Muziekschool Eindhoven

Nevenfuncties

· oud-voorzitter Humanitas Auditcommissie Beheer & Financiën

· oud-voorzitter Humanitas district Zuid

Voordracht van hoofdbestuur, 1e termijn '13-'17

Mary Geurts

Aandachtsgebieden

· medewerkers en scholing

· vrijwilligersbeleid

· OR

Hoofdfunctie

· manager Liander Opleidingen

Nevenfunctie

· lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ouderen Arnhem

Voordracht van ondernemingsraad, 1e termijn '09-'13, 2e termijn '13-'17

Judith Metz

Aandachtsgebieden

· Opvoeden en Opgroeien

· district Noordwest

Hoofdfunctie

· lector Youth Spot - Jongerenwerk in de grote stad aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Nevenfuncties

· general board member European Social Work Research Association

· bestuurslid Stichting Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

· voorzitter examencommissie Master Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam

· lid Raad van Toezicht Het Beauforthuis, Austerlitz

· freelance advies, onderzoek en inleidingen op het terrein van welzijn, civil society en burgerparticipatie

Voordracht van hoofdbestuur, 1e termijn '13-'17

Theo van Oosten

Aandachtsgebieden

· Marketing, Communicatie en Fondsenwerving

· district Zuid

Hoofdfunctie

· adviseur fondsen en fondsenwerving

Nevenfuncties

· voorzitter RvC Woningbouwvereniging Utrecht

· voorzitter Bob van de Hout Fonds, Utrecht

· voorzitter lokale welzijnsorganisaties Mens, De Bilt

Voordracht van hoofdbestuur, 1e termijn '13-'17

Ernestine Comvalius, aspirant-lid sinds 8-11-2015

Aandachtsgebieden

· Eenzaamheid en Verlies

· diversiteit

· district Oost

Hoofdfunctie

· directeur Bijlmer Parktheater Amsterdam

Nevenfunctie

· lid adviescommissie Kunstenplan gemeente Den Haag

Voordracht van hoofdbestuur, 1e termijn '16-'20 (voordracht in ledenraad op 24-06-16)

  Werkzaamheden hoofdbestuur

  Het hoofdbestuur kwam in 2015 zeven keer bij elkaar, waarvan twee keer voorafgaand aan de bijeenkomsten van de ledenraad. In alle vergaderingen stonden de leden stil bij de voortgang in de totstandkoming van het nieuwe Strategieplan 2016-2019. Ook de belangrijke ontwikkelingen in de samenleving, genoemd in de kaderbrieven, kwamen geregeld langszij: de gevolgen van de decentralisaties van de zorg, jeugdzorg en participatie (onder meer het al dan niet meedoen aan aanbestedingen), en de grenzen van het vrijwilligerswerk waar Humanitas tegenaan loopt als gevolg van de toenemende groei in deelnemersaantallen en de complexiteit van de problematiek. Naast vaste onderwerpen als het vaststellen van verenigingsjaarverslag 2014 en het goedkeuren van de begrotingen en werkplannen van de districten, besteedde het hoofdbestuur verder aandacht aan de digitalisering binnen Humanitas, de samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties, en de uitkomsten van het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. Klik voor een uitvoerig bestuursverslag.

  Risicobeheersing

  In 2014 en 2015 zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. Per deelgebied (onder andere positionering, continuïteit van besturen, kwaliteit van het vrijwilligerswerk, het merk Humanitas, financiën en ICT) zijn de mogelijke interne en externe risico’s benoemd. Daarbij is ook aangegeven welke beheersmaatregelen er al zijn dan wel dienen te worden getroffen. Deze inventarisatie is verder uitgewerkt en intern besproken met het doel het risicobewustzijn te verhogen en waar nodig (aanvullende) maatregelen te nemen. Er was en is daarbij veel aandacht voor de manier waarop het proces van risicobeheersing verder gestructureerd kan worden binnen de reguliere planning- & controlcyclus. Hierdoor worden specifieke risico’s periodiek geanalyseerd en beheersings-maatregelen getoetst en geëvalueerd. Vervolgens zullen we de bevindingen rapporteren aan de belanghebbenden binnen de organisatie.

  Ontwikkelingen in de privacywetgeving

  Nederland anticipeert op Europese aanpassingen van de privacyregelgeving. De verantwoordelijk-heid van organisaties en bedrijven voor het zorgvuldig beheren van persoonsgegevens waarover zij beschikken (deelnemers, vrijwilligers, leden, beroepskrachten), wordt anders en ingrijpender. Nagenoeg al onze deelnemers en vrijwilligers staan geregistreerd in ons digitale registratiesysteem HRS. Omdat we ook steeds intensiever samenwerken met andere organisaties ten behoeve van de dienstverlening aan onze deelnemers, kan hun privacy in het geding zijn. Met ingang van 2016 is een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht die een meldplicht regelt voor het geval persoonsgegevens onverhoeds op straat komen te liggen. Eind 2015 hebben we een onderzoek laten instellen naar hoe we met onze persoonsgegevens omgaan. De conclusie van die nulmeting: we doen dat in het algemeen zeer verantwoord en vertrouwelijk, maar kunnen op systeemniveau nog een verbeterslag maken. Op basis daarvan hebben we een begin gemaakt met het opstellen van een verbeterprogramma dat moet resulteren in een geactualiseerd privacy systeem en -reglement.

  Zelfevaluatie hoofdbestuur

  Op 12 februari stond het hoofdbestuur stil bij het eigen functioneren en de communicatie met belanghebbenden in de vereniging. Deze jaarlijkse zelfevaluatie leverde het volgende op:

  • Het hoofdbestuur vindt van zichzelf dat er bij het invulling en sturing geven aan de beleidsvorming van de vereniging soms best wat minder terughoudend en volgend geopereerd mag worden.

  • Doordat elk bestuurslid een eigen aandachtsgebied heeft, heeft het hoofdbestuur meer voeling met wat er speelt op de werkvloer.

  • Op het gebied van de onder- en overbesteding - een actueel en urgent thema - wil het hoofdbestuur zich vaker laten uitnodigen tot meedenken.

  • Het hoofdbestuur is tevreden over het afleggen van verantwoording, in- én extern.

  • Zowel het hoofdbestuur als de ledenraad is tevreden over de onderlinge samenwerking. Bovendien vinden ze drie keer per jaar elkaar ontmoeten een goede frequentie.