Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Personeel en organisatie

Personeel en organisatie

Op 31 december 2015 hadden 355 medewerkers een dienstverband bij Humanitas; in totaal werkten er per die datum 364 personen in opdracht van de organisatie. 39 mensen hebben in het verslagjaar de organisatie verlaten terwijl 70 mensen bij ons zijn komen werken.

Verhouding flexibele – vaste arbeidsovereenkomsten

Vanaf 2012 is het huidige Organisatiebeleid en het Wervings- en selectiebeleid van kracht. Onderdeel hiervan is een bepaalde normering van vast en tijdelijk personeel per organisatie-eenheid. In eerste instantie was dat 60-40%, vanaf 2013 is de verhouding 65-35%. In verband met wijzigingen in de arbeidswetgeving zijn er vanaf 1 januari 2015 meer vaste contracten afgesloten met medewerkers die goed functioneren, breed inzetbaar zijn en waarbij de verwachting gerechtvaardigd is dat de financiering van de betreffende activiteit niet op korte termijn onder druk staat. In dit kader is ook besloten om het aflopende Sociaal Plan niet te verlengen. Per 31 december 2015 is de verhouding vast-tijdelijk 65-35.

Aantallen beroepskrachten en fte's per organisatie-eenheid op 31 december 2015

Organisatie-eenheid

Beroepskrachten

Fte's

 

2014

2015

2014

2015

Landelijk Bureau en landelijke projecten

64

73

49,3

54,2

District Noord

42

52

32,2

40,0

District Noordwest

74

82

49,2

55,5

District Oost

59

67

38,7

45,9

District Zuidwest

37

38

23,4

24,6

District Zuid

48

52

35,2

37,2

Externen

11

9

4,2

5,5

Verzuim

Het gemiddelde verzuim in 2015 bedroeg 5,6 %. Dat is een kleine verlaging in vergelijking met het voorgaande jaar (5,7%) en hoger dan het gemiddelde verzuim in de branche Gezondheidszorg- en Welzijn (4,8%). Verzuim is dan ook een constant aandachtspunt bij Humanitas. De afdeling P&O adviseert leidinggevenden in hun rol van verzuimmanager regelmatig over het aanpakken van oorzaak en gevolg van het verzuim. In 2015 zijn in alle districten Sociaal Medische Overleggen met de bedrijfsarts gehouden. Daarnaast is het mogelijk gemaakt op afroep een arbeidsdeskundige te raadplegen.

Klachten

In 2015 zijn 28 nieuwe klachten of ‘meldingen van ongenoegen’ geregistreerd. 22 daarvan hadden ook echt betrekking op de Vereniging Humanitas – de overige zes betroffen de werkstichtingen. 17 klachten zijn volgens de interne procedure afgehandeld, vijf, afkomstige van vrijwilligers van Humanitas, zijn ingediend bij de klachtencommissie en deels ontvankelijk verklaard conform het klachtenreglement. In drie klachtgevallen is op basis van een of meerdere hoorzittingen advies uitgebracht door de klachtencommissie. Deze adviezen zijn overgenomen door het hoofdbestuur. In één klacht deed het College voor de Rechten van de mens uitspraak vanwege discriminatie. Hoewel dit betrekking had op miscommunicatie over vermeende rolstoelgebondenheid, heeft het College geoordeeld dat Humanitas zich schuldig heeft gemaakt aan verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte. Naar aanleiding van deze uitspraak stelden we een gedegen plan van aanpak op met verbeterpunten. Na een gesprek en excuses van onze kant, gaf klager aan de klacht als afgerond te beschouwen. Verder lopen er eind van 2015 nog twee klachten en roept de klachtencommissie in 2016 een hoorzitting bijeen omdat in een andere klacht de interne procedure in 2015 geen bevredigend resultaat opleverde.

Wie dienden in 2015 een klacht in?

2013

2014

2015

Deelnemers

8

9

9

Vrijwilligers

8

10

13

Beroepskrachten

0

0

0

Overige belanghebbenden

4

3

6

Totaal

20

22

28

Aard van de klachten

Bij meer dan de helft van de klachten ging het over communicatie: rond het beëindiging van de samenwerking met een vrijwilliger of de afwijzing voor een bestuurs- of coördinatiefunctie. Ook de wijze van communiceren bij het afwijzen van een hulpvraag heeft diverse malen (bijna) tot een klacht geleid.

In een beperkt aantal klachten was er mede sprake van een ontslag als vrijwilliger, coördinator of bestuurslid. De klachtencommissie is niet gerechtigd hier een uitspraak over te doen; de klagers worden dan verwezen naar de beroepsprocedure.

Nieuwe Leden van Verdienste

Het hoofdbestuur heeft in 2015 het Lidmaatschap van Verdienste toegekend aan twee bijzondere mensen.

  • Arnold van der Heijden was vrijwillig coördinator Thuisadministratie bij de afdeling Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn & Ouder-Amstel). Het afdelingsbestuur was vooral onder de indruk van het vele werk dat Arnold in acht jaar heeft verzet. Thuisadministratie telde bij zijn vertrek vijf vrijwillig coördinatoren en meer dan driehonderd deelnemers.

  • Wil de Keijzer was oprichter/bestuurslid van de afdeling Hardenberg/Ommen en vrijwillig coördinator Thuisadministratie. Zij heeft het programma (twintig vrijwilligers, honderd deelnemers) van de grond af aan opgebouwd. Na negen jaar nam zij op 79-jarige leeftijd afscheid als bestuurslid.