Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Vrijwilligers en deelnemers

Groter beroep op Humanitas

Zoals we door het veranderende overheidsbeleid rond de WMO, de Jeugdzorg en de Schuldhulpver- lening, en het grote aantal vluchtelingen naar Nederland konden verwachten, deden in 2015 meer mensen dan ooit een beroep op Humanitas. Het aantal deelnemers steeg met 4,7% van 57.800 in 2014 naar 60.506 in 2015. De groei deed zich binnen al onze zes thema’s voor.

Doelstelling 1
We hebben de doelstelling ‘Focus op kwetsbare groepen’ uit het Humanitas Strategieplan 2012-2015 voor 2015 onder meer vertaald in:

‘Gezien de vele noden in de samenleving en het beroep dat op de afdelingen van Humanitas wordt gedaan, wil Humanitas in 2015 met behoud van kwaliteit 5% meer deelnemers ondersteunen dan in 2014.’

Deze doelstelling is vrijwel behaald.

Ook meer vrijwilligers

Om de stijgende hulpvraag het hoofd te kunnen bieden, hebben de coördinatoren van Humanitas alle zeilen bij moeten zetten. Hun inspanningen waren niet tevergeefs. Het totaal aantal vrijwilligers is in 2015 het sterkst gegroeid in vergelijking met de jaren ervoor: van 18.021 in 2014 naar 22.000 (inclusief bestuurlijk vrijwilligers) in 2015, een stijging van maar liefst 22%.

Toenemende complexiteit

Onze deelnemers hebben steeds complexere problemen. Mensen die eerder professionele zorg kregen, kloppen nu bij vrijwilligers van Humanitas aan. In die nieuwe rol zijn wij van nog meer toegevoegde waarde voor mensen in problemen. Humanitas staat middenin de maatschappij en ziet welk steuntje in de rug mensen nodig hebben om uiteindelijk weer zelf verder te kunnen. Tegelijkertijd lopen wij steeds vaker tegen grenzen aan en komen wij juist de rauwe randen van de participatiesamenleving tegen. Dat roept voortdurend de vraag op wanneer de hulpvrager nog gebaat is bij ondersteuning door een vrijwilliger en wanneer toch structurele beroepsmatige zorg noodzakelijk is.

Differentiatie in aanbod nodig

Gegeven die toenemende complexiteit van hulpvragen willen we steeds meer toewerken naar een differentiatie van het aanbod. Eén aanpak voor een bepaalde doelgroep is niet voldoende. Het komende jaar zal dan ook in het teken staan van het verkennen van onze aanpak en ondersteuning voor mensen die te maken hebben met multiproblematiek en complexe ondersteuningsvragen.

Veel aandacht voor scholing (Humanitas Academie)

Ook training en begeleiding van de vrijwilligers van Humanitas wordt steeds belangrijker. Ons uitgangspunt is dat álle vrijwilligers geschoold aan de slag gaan. Met financiering van VSBfonds, het ministerie van VWS en een particulier vermogensfonds zijn we het afgelopen jaar gestart met een extra investering in de lokale ondersteuning van scholing en de digitale leeromgeving. Het percentage vrijwilligers dat deelnam aan scholing nam toe van 65% naar 77%.