Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Middelen

Middelen

Alle activiteiten worden gefinancierd met inkomsten uit uiteenlopende bronnen: eigen verenigingsmiddelen en bijdragen van overheden, loterijen, particuliere fondsen en sponsoren. In 2015 was er sprake van minder subsidies van de provincies en een grote toename van gemeentelijke en rijkssubsidies. 

Inkomstenbronnen

Inkomstenbronnen (€)

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Subsidies

   

- Rijk

734.720

1.018.039

1.531.875

- Provincie

991.834

994.351

394.024

- Gemeente

9.783.580

10.638.658

13.458.451

Totaal

11.510.134

12.651.048

15.384.350

Baten acties derden (waaronder loterijen)

5.113.573

7.379.351

5.406.070

Contributies van leden

234.492

210.981

205.131

Giften, donaties en schenkingen

315.663

278.495

343.886

Particuliere fondsen

844.288

1.392.429

1.158.477

Nalatenschappen

82.218

376.324

406.914

Overige baten

597.572

504.505

420.838

Beleggingen

457.701

592.140

264.137

Totaal

19.155.641

23.385.273

23.589.803

Dank aan de Nationale Postcode Loterij

Ook over 2015 is Humanitas weer veel dank verschuldigd aan de Nationale Postcode Loterij. Dankzij een bedrage van € 4.500.000 hebben wij weer veel van onze doelstellingen kunnen verwezenlijken. We zien ook voor de komende jaren weer uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking.

Overige fondsen

Humanitas ontving ook in 2015 een groot aantal giften van diverse stichtingen en vermogensfondsen.

Deze steun is onmisbaar voor ons werk. Zo werken we samen met de Rabobank Foundation aan financiële zelfredzaamheid in het project Thuisadministratie. En Adessium Foundation ondersteunt Humanitas bij het maken van een kwaliteitsslag in de dienstverlening van onze Thuisadministratie-vrijwilligers en de ontwikkeling van ons monitoring- en evaluatiesysteem. Ook het zwerfjongerenproject Tussenstop kan zonder Adessium Foundation niet bestaan. Daarnaast worden veel projecten van Humanitas door het Oranje Fonds gesteund. Bijvoorbeeld Match, gericht op jongeren uit de hulpverlening die, als ze meerderjarig worden, het risico lopen in de problemen te raken.

Leden en donateurs

Na aftrek van opzeggingen nam het aantal leden in 2015 met bijna duizend toe tot 13.438. Dit is mede te danken aan de wervende e-mail die we aan alle vrijwilligers stuurden: deze leverde 1.100 nieuwe leden op. Het aantal structurele donateurs bleef ondanks de jaarlijkse opzeggingen nagenoeg gelijk. Een intensieve heractiveringsactie met behulp van een telemarketingbureau onder duizend leden en donateurs die hun lidmaatschap of donatie afgelopen jaar hadden opgezegd, leidde ertoe dat 113 leden en donateurs hun bijdrage opnieuw toezegden. Dat is een goed resultaat (11,3%).

Doelstelling 5
We hebben de doelstelling ‘Groei aantal leden’ uit het Humanitas Strategieplan 2012-2015 voor 2015 onder meer vertaald in:

‘Eind 2015 is het aantal leden met 13,7 gestegen.’

Deze doelstelling is ruim behaald.

Lokale leden- en donateurswerving

De koers van 2014 is voortgezet. Er wordt steeds meer ingezet op het lokaal werven van leden en donateurs. De donateurs die lokaal door de afdelingen worden geworven, kunnen nu worden ingevoerd in de landelijke database, zodat zij ook meegenomen kunnen worden in het landelijke donateursprogramma (loyalty program). Zo blijven ze betrokken bij de vereniging en kunnen ze gemakkelijk opnieuw worden benaderd.

Nalatenschappen

We hebben een nieuwe brochure Nalaten aan Humanitas ontwikkeld. Deze wordt niet alleen ingezet om mensen te informeren over het opnemen van Humanitas in het testament, maar ook om bewustwording rond dit thema te vergroten. Steeds meer mensen overwegen nu de mogelijkheid geld of goederen aan een goed doel na te laten. Ook dit jaar kwamen weer meer informatieverzoeken binnen van leden, donateurs en anderen. Dit jaar ontvingen wij € 406.914 uit nalatenschappen.