Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Inkomsten en bestedingen

Inkomsten

Humanitas kende ook in 2015 vijf soorten inkomsten:

  1. Baten uit eigen fondsenwerving (contributies, giften, donaties, schenkingen, nalatenschappen en particuliere fondsen): toename van € 109.408.

  2. Baten uit acties van derden (onder andere de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij): toename van € 121.070.

  3. Subsidies van overheden (gemeentelijk, provinciaal en landelijk): toename van € 2.489.380.

  4. Baten uit beleggingen (dividend en couponrente, koers- en valutaresultaat en bankrente spaartegoeden): € 55.863 minder dan verwacht.

  5. Overige baten (opbrengst projecten en activiteiten, ontvangen huren en deelnemersbijdragen, administratieve dienstverlening en overige): € 119.162 lager dan begroot.

Van de extra baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden heeft overigens een deel betrekking op meerdere jaren: de door de Rabobank Foundation en Rabobank Klantenfonds voor 2014 tot en met 2016 toegekende bijdragen. Voor de baten voor 2016 zijn bestemmingsfondsen gevormd.

Bestedingen

Humanitas besteedt haar inkomsten aan:

  • doelactiviteiten, ondergebracht in de zes thema's;

  • kosten voor de verwerving van baten;

  • kosten van beheer en administratie.

De besteding aan de doelstellingen (de thema's) overtrof de begroting met meer dan 18% of € 3.491.265 (€ 22.546.265 ten opzichte van de begrote € 19.055.00). De totale wervingskosten van particuliere middelen bedroegen in 2015 23% van de totale baten uit de particuliere fondsenwerving: begroot was 22%. (2014 19%). De kosten van beheer en administratie kwamen 27% of € 660.158 lager uit dan begroot (€ 1.789.842 ten opzichte van de begrote € 2.450.000). Het percentage van de totale kosten beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten is in 2015 lager dan begroot, namelijk 7,1% ten opzichte van 11,1% (2014 12,1%).