Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Samenvatting

Humanitas 70 jaar

Humanitas bestond op 31 mei 70 jaar. We hebben uitgebreid bij het jubileum stilgestaan tijdens feestelijke evenementen in de afdelingen, in een speciale Van Mens Tot Mens, op een landelijke ontmoetingsdag voor bestuurders, in een digitale historische tijdlijn op internet, en in het fotoboek Dichtbij: over de betekenis van het werk van de vrijwilligers voor de deelnemers.

Nieuw Strategisch Plan

Eind 2015 stelden hoofdbestuur en ledenraad een nieuw strategisch plan vast. ‘Het antwoord van Humanitas’. Vele vrijwilligers, bestuurders, beroepskrachten en samenwerkingspartners dachten (tijdens bijeenkomsten of via internet-vragensessies) mee over de te volgen koers voor de komende drie jaar.

Deelnemers, vrijwilligers, leden en beroepskrachten

Op alle fronten zagen we een stijging. Het aantal deelnemers bedroeg in 2015 60.506: een groei van bijna 5%. Het aantal vrijwilligers nam eveneens sterk toe, met 22% tot 22.000 (inclusief bestuursleden). Verder groeide het aantal leden met zo’n 8% tot 13.438. Ten slotte werkten er bij Humanitas in 2015 373 beroepskrachten (257 fte’s), een toename van 14%.

Totale uitgaven 2015 € 25.035.847 (dat was in 2014 € 22.587.156)

Contacten met gemeenten

2015 was het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe Wmo, waarbij gemeenten een doorslaggevende rol spelen bij de planning en organisatie van zorg en welzijn op tal van terreinen. Humanitas heeft vele activiteiten op deze gebieden, en dus onderhouden de meeste afdelingen intensieve contacten met gemeenten. Inmiddels bestaat er een goede samenwerking met maar liefst 265 van de 393 gemeenten.

Thema’s en programma’s

De groei deed zich voor bij elk van de zes thema’s van Humanitas - Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie. Soms explosief. Zoals bij Detentie, met de grootste groei zowel deelnemers als vrijwilligers. De participatiemaatschappij gaat niet aan het gevangeniswezen voorbij: ook gedetineerden zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en omgeving. Verder werden alle programma’s geraakt door de transities in de zorg. Zo zag het nog in de testfase verkerende Opvoed-programma Wel Thuis – gericht op gezinnen met multiproblematiek – het aantal vrijwilligers in een jaar tijd vijf keer zo groot worden. Ook Verlies beleefde een enorme groei van meer dan een derde deelnemers. Binnen het thema Eenzaamheid waren in 2015 25% meer vrijwilligers werkzaam. En Thuisadministratie wist de (verwachte) groei van het aantal deelnemers op te vangen met bijna 700 extra vrijwilligers.

Waarde van het werk

De betekenis van vrijwilligerswerk voor de deelnemer en de vrijwilliger is zeer groot, maar lastig te kwantificeren. De economische waarde is wel te becijferen: bij een uurbedrag van € 19 vertegenwoordigde ons werk in 2015 een waarde van € 70,2 miljoen. Dat is een toename van 22% ten opzichte van 2014.

Het merk Humanitas

Omdat de bescherming ervan nog niet goed was geregeld, heeft een merken- en octrooibureau in 2015 al onze merken en submerken juridisch doorgelicht en vastgelegd.

Landelijke impactmeting

Voor het eerst heeft Humanitas volgens eenzelfde monitoring- en evaluatiesysteem landelijke effectonderzoeken uitgevoerd. Om precies te zijn: naar de impact van de programma’s Match, Thuisadministratie, BOR, Home-Start+ (nieuwe naam van Doorstart) en Tandem. De uitkomsten waren zonder uitzondering goed. De deelnemers gaven positieve veranderingen aan op diverse leefgebieden.

Eerste volledige jaar ledenraad

Twee jaar terug besloot de vereniging de jaarlijkse Algemene Vergadering van Afgevaardigden met haar wisselende samenstelling op te heffen. In plaats daarvan hebben we nu een ledenraad met een vaste samenstelling die driemaal per jaar bij elkaar komt. 2015 was het eerste volledige jaar van de nieuwe ledenraad.

Inkomsten en uitgaven

Onze inkomsten bedroegen in 2015  € 23.589.803. dit ligt op het niveau van 2014. Gecorrigeerd voor de baten die in 2014 waren opgenomen maar bestemd waren voor besteding in 2015 en 2016, is het totaal van de inkomsten echter met zo’n € 1.100.000 of 6% gestegen. Met name subsidies van de Rijksoverheid en van de gemeenten droegen hieraan bij. Ook de uitgaven stegen: naar € 25.035.847, veroorzaakt door de sterke groei van deelnemers en vrijwilligers. Het percentage van de uitgaven dat in 2015 aan activiteiten is besteed, bedroeg 90%. Het financieel resultaat na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen kwam in 2015 uit op een negatief resultaat van € 644.699. Dit bedrag is ten laste van de continuïteitsreserve gebracht.

Met dank

Dank is er voor onze samenwerkingspartners zoals de Nationale Postcode Loterij, de Vriendenloterij, Adessium Foundation, het Oranje Fonds, de Rabobank Foundation, Rabo Foundation Klantenfonds en het VSBfonds.