Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Detentie: activiteiten en programma’s

Over activiteiten en programma's Detentie

 

vrijwilligers

deelnemers

 

2015

2015

Humanitas Een Nieuwe Start

180

1.340

Humanitas Gezin in Balans (voor ouders in detentie)

301

463

Humanitas Maatjes (ex-)gedetineerden

447

3.100

Totaal Detentie

928

4.903

Belangrijke ontwikkelingen

De huidige politieke trend is om hard op te treden tegen criminaliteit. Ook voor mindere ernstige overtredingen wordt gevangenisstraf opgelegd. Toch zien we het aantal gedetineerden afnemen door een afname van het aantal zware misdrijven, vergrijzing en andere vormen van straf (zoals werkstraf en elektronische detentie) en capaciteitsproblemen bij politie en justitie. Samen met bezuinigingen binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dat ervoor gezorgd dat er de afgelopen jaren diverse penitentiaire inrichtingen (PI’s) gesloten zijn.

Veertien re-integratiecentra

Het werken aan re-integratie en resocialisatie doen gedetineerden met name in het re-integratiecentrum. Het afgelopen jaar zijn we op veertien plekken met deze centra gestart. Hier ondersteunen vrijwilligers de gedetineerden bij vragen op de vijf leefgebieden; wonen, werk en inkomen, schulden, zorg en identiteitsbewijs. Voor het werken aan schulden hebben we de samenwerking gezocht met Humanitas Thuisadministratie: hun vrijwilligers houden spreekuur in de PI’s.

Vervolg (H)erken de lvb’er

Verleden jaar zijn de eerste coördinatoren en vrijwilligers getraind in het herkennen van gedetineerden met een licht-verstandelijke beperking (15-39% van het totaal aantal gedetineerden). Deze beperking kan ertoe leiden dat gedetineerden tijdens en na hun verblijf in detentie – mogelijk onbedoeld – in de problemen komen met medegedetineerden, gevangenismedewerkers en hun sociaal netwerk. Voor hen zijn regels en procedures (vaak) lastig te begrijpen. De training is in 2015 ontwikkeld. Het doel is om alle vrijwilligers binnen het thema Detentie hier in 2016 in te trainen.

Gezin in Balans

Binnen het gevangeniswezen is meer aandacht voor het familieleven zoals het kindvriendelijk maken van een bezoekersruimte in de PI. Humanitas Gezin in Balans heeft de afgelopen jaren een integraal aanbod ontwikkeld voor (ex-)gedetineerde moeders en hun kinderen. De afgelopen jaren wordt Gezin in Balans steeds vaker benaderd door verschillende disciplines binnen en buiten de muren van de gevangenis om ook ondersteuning te bieden aan vaders in detentie. Daarom hebben we in 2015 het project Altijd vader vormgegeven in 2 PI’s, Vught en Heerhugowaard. Inmiddels hebben meer PI’s hier belangstelling voor getoond.

Eind van Wie let er op de kleintjes

Een ander onderdeel van Gezin in Balans is Wie let er op de kleintjes: ondersteuning aan kinderen van gedetineerde ouders en gezinnen die hen opvangen. Voor deze ‘bijzorg’ én de nazorg die we aan ex-gedetineerde moeders geven, hebben we in 2015 samenwerking onderzocht met Home-Start en Home-Start+ van Humanitas. In de praktijk betekent dit dat een landelijke coördinator GIB aansluiting zoekt bij de locaties waar Home-Start en Home-Start+ wordt aangeboden. De specifieke detentie-expertise draagt zij dan over aan de betrokken coördinatoren en vrijwilligers. In 2016 gaan we dit verder uitwerken. Het betekent in elk geval dat er een einde is gekomen aan Wie let er op de kleintjes. Op 16 juni 2015 organiseerden we een slotconferentie over dit succesvolle project. Belangrijkste daarin getrokken conclusie: gegeven de risico’s die ze lopen op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling, armoede en huisvesting moeten we blíjven letten op deze ‘vergeten’ kinderen.

Waarde van één-op-ééngesprekken

De Universiteit van Humanistiek voerde in 2015 het onderzoek ‘Puur voor jou’ uit in opdracht van Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Het betreft een studie naar de waarde van één-op-éénbezoekgesprekken van vrijwilligers met gedetineerden. In het algemeen concluderen de bezoekers dat de gesprekken voor gedetineerden van grote waarde zijn gedurende detentie en mogelijk ook bevorderlijk zijn voor de periode daarna. De band tussen vrijwilliger en gedetineerde wordt gemiddeld beoordeeld met een rapportcijfer 8.6.

Als Olleven uit de gevangenis komt, gaat hij samen met vrijwilliger Ena aan de slag om zijn leven weer op de rit te krijgen.

"Met Ena kan ik goed praten. Het is fijn om mijn verhaal te kunnen delen met een 'normaal mens', iemand die me gewoon begrijpt. Maar ze helpt me ook dingen te regelen, zoals een nieuwe woning, een nieuwe baan en een opleiding. Ik ben zo gemotiveerd om mijn leven weer op de rails te krijgen, het liefst pak ik alles in één keer aan. Maar Ena zegt altijd: 'Stap voor stap'. Binnenkort begin ik met mijn opleiding. Ik wil graag ervaringsdeskundige worden en aan de slag met jongeren. Voor het eerst in mijn leven weet ik precies wat ik wil. En dat voelt goed.”