Humanitas onderwerpen

Blader hieronder op hoofdstuk
Mijn verslag (0)

Selecteer artikelen uit ons verslag.

voeg toe aan Mijn verslag Ga naar Mijn verslag

Deel Artikel

Thema Thuisadministratie

Dáárom het thema Thuisadministratie

Het afgelopen jaar zagen we de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland toenemen: een op de vijf huishoudens in ons land heeft problematische schulden. De vraag naar hulp bij het creëren van overzicht en inzicht in de eigen administratie en financiën steeg, terwijl tegelijkertijd de problematiek complexer werd. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de strengere criteria om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. Slechts 2,5% van de Nederlandse bevolking kan daar een beroep op doen. De overige mensen moeten bij schulden zelf een oplossing zien te vinden. Dus gaan ze op zoek naar alternatieve vormen van hulp: zoals Humanitas Thuisadministratie.

Resultaten

Humanitas Thuisadministratie heeft in 2015 volop ingezet op de verwachte groei door meer vrijwilligers te werven en de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. Daar zijn we trots op. De vraag steeg van 12.270 naar 13.832 deelnemers. Het aantal vrijwilligers steeg mee van 3.816 eind 2014 naar 4.510 eind 2015. Deze groei geldt overigens niet voor alle afdelingen. Met name in het noorden van het land blijven de aantallen deelnemers en vrijwilligers gelijk of krimpen ze. Dit is over het algemeen het gevolg van het toenemende aanbod op dit gebied van onder meer welzijnsinstellingen.

Ontwikkeling deelnemers en vrijwiligers Thema Thuisadministratie

  

vrijwilligers

  

deelnemers

 
 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Totaal Thuisadministratie

2.925

3.816

4.510

8.775

12.270

13.832

Toename kwetsbaarheid en complexiteit

Steeds meer vrijwilligers geven aan te maken te hebben met deelnemers uit kwetsbare doelgroepen met complexere ondersteuningsvragen. Een trend die wij vorig jaar ook al signaleerden. We noemen mensen met weinig tot geen inkomen, laaggeletterden, vluchtelingen die het Nederlands niet machtig zijn en mensen met een (licht)verstandelijke beperking. Daarnaast zien we een toename van deelnemers met problemen op verschillende terreinen: mensen die geen aanspraak (meer) kunnen maken op andere sociale voorzieningen, ouderen zonder internet of digitale vaardigheden, en jongeren en jongvolwassenen met financiële problemen. Al deze groepen kregen in 2015 onze speciale aandacht; voor de laatste twee groepen vroegen we ook extern aandacht.

Kritisch over verdwijnen blauwe envelop

Er is een steeds grotere kwetsbare groep die niet beschikt over voldoende digitale vaardigheden of voorzieningen. Door de snelle toename van digitalisering van de informatievoorziening en post van instanties wordt deze groep steeds kwetsbaarder. Dit geldt met name voor ouderen, maar ook voor anderen die het zich moeilijk eigen maken. In 2015 heeft Humanitas Thuisadministratie meegewerkt aan een onderzoek van de Nationale Ombudsman over de digitalisering van de belastingaangifte en het verdwijnen van de ‘blauwe envelop’. Wij uitten daarin onze zorgen over de toenemende kwetsbaarheid van deze groep mensen.

Nieuw project Get a Grip

We zien daarnaast al enige jaren het aantal jongeren met schulden toenemen. Daarom bedachten we speciaal voor deze groep tussen 16 tot 24 jaar in 2015 het project Get a Grip. Tot onze vreugde toonde de Nationale Postcode Loterij zich bereid de financiering daarvan à € 1,8 miljoen op zich te nemen. In mei 2016 starten we de ontwikkeling van een specifieke aanpak om 1.100 jongeren in schulden gedurende drie jaar tijd te ondersteunen en een nog grotere groep preventief te bereiken.

Samenwerking met Rabobanken

We besteedden in 2015 veel aandacht aan de lokale samenwerking met – in totaal zeventien - Rabobanken: met een basistraining Thuisadministratie, een nieuwe intakemethodiek voor coördinatoren, een driedaagse train-de-trainer over ‘sturen op gedrag en motivatie bij deelnemers’, twaalf provinciale workshops voor coördinatoren over ‘sturen op gedrag en motivatie’, ‘Taalverkenner’ om laaggeletterdheid te herkennen, en een kwaliteitskader Thuisadministratie. Op het gebied van scholing heeft Thuisadministratie trouwens nog meer slagen gemaakt: we stelden in alle districten speciale armoede/thuisadministratiecoördinatoren aan om vrijwilligers optimaal toe te rusten voor hun belangrijke werk.

Andere partners

Behalve met de Rabobank (Foundation) werkt Thuisadministratie samen met Nuon, Zilveren Kruis/Achmea en T-Mobile in een pilot Financieel café. Genoemde organisaties stellen tijdens bestaande financieel cafés (een informele inloop voor financiële en administratieve vragen, georganiseerd door vrijwilligers van Humanitas) een telefonische hulplijn beschikbaar. Vrijwilligers en deelnemers kunnen daar terecht met algemene maar ook individuele vragen over zorg, energie, telefonie, bankzaken, besparingsmogelijkheden en incassoprocedures. Medewerkers aan de hulplijn beantwoorden deze direct en bieden oplossingen op maat. Wij ontvangen overigens steeds vaker verzoeken van bedrijven en fondsen tot samenwerking en om mee te denken in de strategie en uitvoering om mensen - soms werknemers van die bedrijven - in armoede en schulden te bereiken en ondersteunen.

Signalerende rol

Als grote landelijke speler in Thuisadministratie vervult Humanitas een belangrijke een signalerende rol richting de overheid. In september riepen we als lid van de Sociale Alliantie de fracties in de Tweede Kamer op bij het kabinet aan te dringen op een aantal maatregelen voor verbetering van de schuldhulpverlening. Daarnaast werkten we in 2015 mee aan de evaluatie op de schuldhulpverlening door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin benadrukten we dat, gezien de toenemende vraag naar ondersteuning van met name kwetsbare burgers met complexere problemen, de samenwerking tussen gemeenten en vrijwilligersorganisaties essentieel is. Het vrijwilligerswerk heeft een duidelijke toegevoegde waarde op de gemeentelijke schuldhulpverlening en werkt vooral preventief. De Tweede Kamer ontvangt de evaluatie in april 2016.

Effectonderzoek

Sinds 2014 doen zes afdelingen mee aan een driejarig effectonderzoek onder 168 deelnemers aan Thuisadministratie. Na het twee jaar lang monitoren van deelnemers door een groep vrijwilligers, start in maart 2016 de analyse van de gegevens om de effectiviteit van onze hulp te meten. Een voorlopige analyse laat zien dat:

  • bij de start van de ondersteuning slechts 39% van de deelnemers over een overzicht van alle openstaande rekeningen beschikt en dat dit percentage aan het einde van het traject 74% bedraagt.

  • het percentage personen met geen schuld of een schuld van minder dan € 1.000 stijgt van 20% bij aanvang tot 35% aan het eind van het traject.

In 2016 meten we alle ontwikkelde middelen en activiteiten. Belangrijke vraag daarbij is in hoeverre we onze vrijwilligers kunnen blijven scholen zonder hen teveel te belasten of te overvragen. Het blijven bewaken van de grenzen van het vrijwilligerswerk is essentieel.

Impact van Thuisadministratie

Ook Thuisadministratie deed mee aan de landelijke impactmeting. De 77 responderende deelnemers gaven aan met name geholpen te zijn op het gebied van geld en regelzaken (97% van de respondenten).
De deelnemers gaven aan nu een overzicht te hebben van hun inkomsten en uitgaven, hun rekeningen op tijd te kunnen betalen, vaker gebruik te maken van regelingen, een overzicht te hebben van hun schulden en schuldeisers, en minder zorgen te hebben over hun geld- en regelzaken.

Twee jaar geleden gingen Martin en zijn vrouw uit elkaar. Hij kwam op straat terecht en kreeg grote geldproblemen.

"Twee jaar geleden ben ik zomaar de deur uitgelopen. Ik had geen dak meer boven mijn hoofd en kreeg grote gezondheidsklachten. Ook had ik geen toegang tot de financiën, die mijn vrouw altijd bijhield. Ik wist: nu moet ik snel aan de slag met mijn geldproblemen. De gemeente wees me op Humanitas Thuisadministratie. Vrijwilliger Ellen was mijn reddende engel. Dankzij haar kreeg ik weer een aanvullende ziektekostenverzekering. Ook hielp ze met het aflossen van mijn schulden. Als er niemand van Thuisadministratie was geweest, dan was het fout afgelopen met mij.”